Saturday, December 1, 2012

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [81]

 
ကာမေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 8, 1959.
Explained: Mana, Uddhacca Kukkucca which prevent from attaining Magga and Phala Nana; six facts to know incisively about Karma_1.what Karma is; 2.cause of Karma; 3.Karma specialty; 4.benefits of Karma; 5.end of Karma and 6.practice to end Karma.  Listen more
ကံေပၚဉာဏ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သင့္ တရားေတာ္ / Ashin Sunanda (Dham-maransi Sayadaw)  Mogok, Sep 19, 2004.
Explanation of Kamma and Vipaka Paccaya.  Listen more
ေဇာတိကညီေနာင္ ဒါနတရား / U Agganyana (Kanbe phayalay kyaung) Yangon, Aug 15, 2005.
Referring to Jotika brothers' story, mentioned the advantages of donation in Buddhist Era; correct way to perform Dana; types of Dana.  Listen more
ဓမၼာဒါသ တရားေၾကးမုံျပင္ တရားေတာ္ / Bhaddanta Saddhamma Kittisara (AungSan Sayadaw)  Insein, Oct 3, 2002.
Explained: True Dhamma; ways of revering the Buddha; four important facts necessary to be appropriate in attaining enlightenment (food, person, weather and nutrition).  Listen more
ႏွစ္ရပ္မူလ (လင္းႏုိ႔သားငါးရာ) / U Agganyana (Kanbe phayalay kyaung) Yangon, Aug 16, 2005.
Include: benefits of listening to Dhamma giving the story of five hundred bats all of which became Arahat in their last lives as a result of listening to Dhamma; explaining the two origins of Paticca Samuppada process, i.e. Avijja and Tanha; Vedana-nupassana practice.  Listen more
ေရကူးသမားခုနစ္ေယာက္ / Ashin Eindaka (Tuntay Sayadaw) Yangon, 1357 B.E.
Manifestation of seven kinds of person struggling in Samsara; benefits of donating monastery.   Listen more
ေလးေထြညီမွ် နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္ / Ashin Sunanda (Dhammaransi Sayadaw) Mogok, Sep 21, 2004.
Include: importance of nutrition; causes of Rupa; ten meat that one should avoid to eat; how nutrition may be the cause of merit, demerit, attaining Nibbana and support to Khandha; four Sappaya.   Listen more
ေဝဒနာေၿခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 9, 1959.
Mentioned: deciding whether or not the Buddha enlightened in one's continuum ( i.e. Perceiving appearance and disappearance of Khandha); explanation of facts to know incisively about Vedana_1.what Vedana is; 2.cause of Vedana; 3.Vedana specialty; 4.result of Vedana; 5.end of Vedana and 6.practice of ending Vedana.  Listen more
သုခသာမေဏ တရားေတာ္ / Ashin Eindaka (Tuntay Sayadaw) Yangon, 1358 B.E.
With reference to “Sukha Samanera story”, mentioned merit that prevent one from casting into Apaya in future life and advice to extract Dana essence from one's property and Sila, Samatha and Vipassana essence from one's useless Khandha.  Listen more
အာယတနရွင္းခဏ္း တရားေတာ္ / Bhaddanta Saddhamma Kittisara (AungSan Sayadaw) Insein, Sep 30, 2002.
Describing: Upapatti Bhava; types of_pregnancy, consciousness, khandha and Ayatana; becoming Cula Sotapanna and Maha Sotapanna.  Listen more

Posted by Nyan U and Aye Sat

Saturday, November 17, 2012

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [80]


ကံေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 6, 1959.
Mentioned: knowing Kamma; cause of Kamma;
speciality of Kamma; result of Kamma; end of
Kamma; practice of ending Kamma; circulation
of Vutta.
  Listen more

ေခမာမိဘုရား၏ မဂ္ဖိုလ္ရပုံ တရားေတာ္ / Ashin Janakabhivamsa (Mahagandharon Sayadaw) [n.d.]
Advice to require knowledge and do religious
works while having chance to be a human being
and met with good parents and teachers giving
"Queen Kema"as an example.
 
Listen more

ေျခာက္ဌာနတရားေတာ္ / U Eindavudabhivamsa (Htoogyi Sayadaw) Yangon, Oct 19, 2006.
Include: observation of Khandha by Nana while
listening to Dhamma; ways of discarding Ditthi;
three acquirements (Kama, Bhava and Dhamma); Papanca to dispel (Tanha, Mana and Ditthi).
 

Listen more

တရားကိုမွ ျမတ္ႏိုးသူ / Ashin Eindacarabhivamsa. Yangon,
1364 B.E.
Mentioned: the types of person with respect to
attaining enlightenment; advantages of revering
to Dhamma. 
Listen more

ဒုကၡေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 7, 1959.
Described: knowing Dukkha; cause of Dukkha;
speciality of Dukkha; result of Dukkha; end of
Dukkha (Nibanna); practice of ending Dukkha.
 
Listen more

ပုဏၰား(၆)ေယာက္ တရားေတာ္ / Ashin Janakabhivamsa (Maha-gandharon Sayadaw) [n.d.]
Mentioned: how to become deva and brahma;
advice to extract essence ( the cause of attaining
Nibanna) from the useless Khandha.
  Listen more

မီးသတိျပဳ / Bhaddanta Sirindabhivamsa (Yaw Sayadaw) [n.d.] 
Manifestation of the Buddha's two last words_ "Appamadena Sampadetha".  Listen more
ေမတၱာစြမ္းအား ေန႔စဥ္ပြား / Ashin Eindacarabhivamsa. Yangon, 1358 B.E.
Elucidation of Metta which include_ definition;
Metta meditation and its benefits with reference
to various Sutta such as Metta Sutta, Kula Sutta,
Ogha Sutta and Velama Sutta.
  Listen more

ေမတၲာတရား လူ႔႔႔စြမ္းအား (၁) / Bhaddanta Sirindabhivamsa (Yaw Sayadaw) Yangon, Feb 2, 1996. 
Explaining the four manners of noble person,
that is, patience; compassion, rejoicing at others
success or prosperity and loving kindness.
 
Listen more

ဝိပႆနာတစ္ခ်က္ရႈတိုင္း ကိေလသာ ပါးပါးသြားရင္း အပါယ္တံခါး ပိတ္ပံု / U Eindavudabhivamsa (Htoogyi Sayadaw) Yangon, Sep 26, 2006. 
Mentioned the way that Vipassana practice
discards Kilesa gradually and prevents one
from casting into Apaya.
Listen more


Posted by Nyan U and Aye Sat

Saturday, November 3, 2012

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [79]ကာမသမုဒယမွ ဘ၀သမုဒယသို႕/ Vanavasi Ashin Nyeyadhammasami (Maha Bodhimyaing Sayadaw) Jun 21, 1997.
Describing the circulation of three Vutta (Kilesa, Kamma and Vipaka) in human, deva and brahma with reference to 'Padacari' story. Also, urging to transpose Loki Samudaya Sacca to Lokottara Magga Sacca.  Listen more
ကိုယ့္ကိုခ်စ္လွ်င္ ကိုယ္ၿပဳၿပင္ / Dr Ashin Chekinda (Dhammaduta) Yangon, Mar 2, 2002.
Described the importance of mindfulness in taking care of oneself with reference to “Jotika Kumara” story.  Listen more

တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာၿပ (၁) / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Nov 30, 1959.
Mentioned Tanha: the culprit of continuous Dukkha; im- portance of discarding Tanha and way of elimination; places where Tanha attached.  Listen more
တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာၿပ (၂) / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 1, 1959.
Elucidation of Tanha that connect past, present and future lives and prevent from attaining Nibbana; way of dispel- ling Tanha. Listen more
ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိဖို႔လိုတယ္ / Vanavasi Ashin Nyeyadhammasami (Maha Bodhimyaing Sayadaw) Jun 20, 1997.
Defining Nibbana, Kamma, sign of Kamma and future existence and instructions to realize Dukkha are men- tioned.  Listen more
ဒုကၡႏွင့္စပ္ သိရန္(၆)ရပ္ / Ashin Pannajota (Taunsunn, Dhamma- duta) Yangon, 1359 B.E.
Mentioned: the importance of realizing Dukkha; different forms of knowing Dukkha; six things that one should know about Dukkha, that is, knowing_ 1. Dukkha, 2. the cause of Dukkha (Samudaya Sacca), 3. the variety of Dukkha, 4. the effect of Dukkha, 5. the end of Dukkha and 6. the practice to end Dukkha (to attain Nibbana).  Listen more
မသိေဘးႏွင့္ အမွားေဘး / Ashin Pannajota (Taunsunn, Dhamma- duta) Yangon, 1359 B.E.
Explaining two dangers_ ignorance (Avijja) and wrong belief (Ditthi) that Puthujjana have and how to dispel them by Vipassana practice; four causes of becoming Sotapanna; three words of the Buddha.  Listen more
ေလးျဖာၾသဃ ေက်ာ္လႊားၾက / U Janitalankara. Yangon, Aug 9, 2007.
Elucidation of four Augha and how to overcome them. Listen more
အာသ၀ပယ္မွ ခ်မ္းသာရ / U Janitalankara. Yangon, Aug 10, 2007.
Manifestation of four Asava and ways to eliminate them. Listen more
ဣေႁႏၵမရိွ တရားမသိ / Dr Ashin Chekinda (Dhammaduta) Hmawbi, Nov 7, 2001.
Manifestation of Indrias. Listen more

Posted by Nyan U and Aye Sat

Friday, October 26, 2012

လယ္တီဝိပႆနာ တရားစခန္း


လယ္တီဝိပႆနာ တရားစခန္း ဖိတ္ၾကားစာ
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စန္းေခ်ာင္း၊ လယ္တီဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား
စခန္းကို လစဥ္လတိုင္း လျပည့္ေန႔မွ လျပည့္ေက်ာ္
() ရက္
ေန႔အထိ
() ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္လွစ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။
 
လယ္တီဝိပႆနာ ျပန္႔ပြားေရး ဗဟုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဩဝါဒါစရိယ
ဥကၠ႒ႏွင့္ နာယကမွာ  လယ္တီဒီပနီ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး
အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒြိပိဋကဓရ ဒြိပိဋကေကာဝိဒ အဂၢမဟာ ဂႏၴဝါစကပ႑ိတ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာ
စရိယ ဘဒၵႏၲ ဇာဂရာဘိဝံသ မဟာေထရ္ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။
 
စမ္းေခ်ာင္း၊ လယ္တီဝိပႆနာ တရားစခန္း၊ ရန္ကုန္ ၏
ကမၼ႒ာနာ စရိယမ်ားမွာ
_
ဓမၼာစရိယ အ႐ွင္ ေကာသလႅ၊
ဓမၼာစရိယ အ႐ွင္ ေတဇနိယ၊
ဓမၼာစရိယ ဦးသန္းခင္၊
ဓမၼာစရိယ ဦးလွကို   တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား ဇာတိဓမၼ၊ မရဏဓမၼ၊ အနိစၥဓမၼ၊ သမၼာ
ဒိ႒ိမဂၢင္ကို ေနဆဲတိုင္း ပြားမ်ားလိုျခင္း၊ ပြားမ်ားျဖစ္ျခင္းအက်ဳိး
ရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္_
လယ္တီဝိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္
အမွတ္ ၁၃၇ (က) ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း_ ၉၅-- ၅၃၄၃၂၉၊ ၉၅-- ၆၅၁ဝ၆၄၊             
ဖိတ္ၾကားသူ
_ ဦးေမာင္ေမာင္

Posted by  Nyan U and Aye Sat

Saturday, October 20, 2012

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [78]


ကိုယ့္အမွားသိၿမင္ ကိုယ္ျပဳျပင္ / Dr Ashin Pannissara (Dhammaduta) Bago, Mar 31, 2006.
Explaining_why people do wrong; how to correct oneself. Listen more
ငါတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ / Dr Ashin Pannissara (Dhammaduta) Yangon, Feb 2, 2007.
Manifestation of: the way of mundane world in which loss and gain, fame and dishonour, praise and blame, happi- ness and suffering are the facts of life with appropriate example. Listen more
ထာဝရေတြးထားရမယ့္ ဘဝအေရးမ်ား / Dr. Bhaddanta Nandamalabhivamsa (Rector, ITBMU) Yangon, 1369 B.E.
Mentioned: the reciprocal effect of right thinking and right view; the Buddha's instruction on right thinking. Listen more
ပဒါနိယဂၤသုတၱန္ (ယုံၾကည္ျခင္း) / Ashin Kundalabhivamsa (Saddhammaramsi Sayadaw) 1359 B.E.
With reference to "Padaniyanga Sutta", mentioned: the characteristics necessary to realize the truth in teaching; manifestation of Saddha; three ways of meditation_sitting, walking and observing in details. Listen more
ပုဂၢဳိလ္ခင္မွ တရားမင္ / Bhaddanta Vayaminda (Myauk-u Sayadaw) Mandalay, Oct 9, 2008.
Mentioned: two kinds of reverence; performing Dana meant for all monks (Sanghika Dana); importance of relationship between the preacher and listener of Dhamma; three works of Magga Sacca.   Listen more
ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းျဖင့္ ဥပမာျပပုံ / U Vimala (Mogok Sayadaw)  Mogok, Dec 2, 1959.
Three real worries (aging, illness and death) that parents and children ought to worry about each other and way to save (i.e. urging one another to do Vipassana Magga practice); the teaching of Ashin Nandaka to five hundred Bhikkhunis, giving "light" as an example.  Listen more
ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပုံ / U Vimala (Mogok Sayadaw)  Mogok, Dec 3, 1959.
Instruction to fulfil the wish of Panna rather than mind; explanation of Bahusuta Dhammapada person and Sutava Nibbindhika person; teaching of Ashin Nandaka to five hundred Bhikkhunis giving a "tree" as an example.  Listen more
သစၥာတရားႏွင့္ သစၥာစကား / Bhaddanta Vayaminda (Myauk-u Sayadaw) Mandalay, Oct 9, 2008.
Include: merits during Sasana; looking after oneself; the Four Noble Truths.  Listen more
အႏုဂၢတိတသုတၱန္ / Ashin Kundalabhivamsa (Saddhammaramsi Sayadaw) 1358 B.E.
Include: Exalting Vipassana Samma Ditthi; types of Sila; the Kammatthana which guard one_Buddhanussati, Metta, Asubha and Maranassati.  Listen more
အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာ / Dr. Bhaddanta Nandamalabhivamsa (Rector, ITBMU) Yangon, 1370 B.E.
Describing: Tripita; texts of Abhidhamma and benefits of learning them; expounding of Abhidhamma in Deva Realm by the Buddha. Listen more

Posted by Nyan U and Aye Sat

Friday, October 5, 2012

သာသနာ့ေျမ လႉထိုက္ေပ ရေလထာဝရကုသိုလ္


 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕၊ ဝိဇၨာညီေနာင္ေစတီ ဖက္စုံျပဳ ျပင္ႏိုင္ေရး

 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊
 
တြံေတးၿမိဳ႕ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ဝိဇၨာညီေနာင္ေစတီေတာ္သည္
 
တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ လယ္တီ ဝိပႆနာ တရားစခန္း အတြင္း၌ တည္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ
 
ေစတီေတာ္ကို ဖက္စုံျပဳျပင္ေနသည့္အျပင္  ေစတီေတာ္ အနီးရွိ ေျမကိုလည္း
 
"သာသနာ့ေျမ" အျဖစ္ ဝယ္ယူလိုပါသည္။ ေျမ တစ္ဧက ရွိပါသည္။
 

ေစတနာရွင္၊ သဒၶါရွင္ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို ့မွ သာသနာျပဳ ကုသိုလ္ထူးကို ရယူ
 
လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 
ဆက္သြယ္ရန္
 
ဓမၼာစရိယ ဦးသန္းခင္ (လယ္တီကမၼ႒ာနာစရိယ
 
၁၉၊ နီလာလမ္း၊ () ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  
 
ဖုံး၊ ၀၉-၇၃၀၂၆၇၁၀ 

ဆရာေလး ေဒၚယုသိဂၤ ီ

လယ္တီ ဝိပႆနာ တရားစခန္း၊  ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း (ရွမ္းရြာၾကီးအနီး) 
 
တြံေတးၿမိဳ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ 


Posted by Nyan U and Aye Sat

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [77]

ကဠာယမု႒ိဇာတ္ / U Sumangala (Daeou Sayadaw) Mandalay, Oct 2, 2006.
Explaining how present time is the most valuable one and urging to practise insight knowledge immediately with reference to "Kalayamutthi Jataka".  Listen more
ဂေဝသီသုတ္ / U Sumangala (Daeou Sayadaw) Mandalay, Oct 3, 2006.
Description of merit, demerit and the highest Panna with reference to "Gavesi Sutta".  Listen more
စုတိ ပဋိသေႏၶ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Nov 27,1959.
Indirect and direct causes to attain Nibbana; observing Vedananupassana; the works of Noble Eightfold Path.
Listen more
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ () / Ashin
Janakabhivamsa
(Chanmyay Sayadaw) Yangon [no date]
Manifestation of the most auspicious sign_Great learning and skill in work, giving the stories of 1. a wise merchant, 2. the wise carpenter of the King Bodhi and 3. the man who was skillful in throwing stones to things and made different shapes as examples.  Listen more
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ () / Ashin
Janakabhivamsa
(Chanmyay Sayadaw) Yangon [no date]
Explaining the three most auspicious signs which include: 1. a highly trained discipline, 2. well-spoken speech and 3. looking after one's mother and father.  Listen more
သကၠပဥွသုတ္ အဆက္ တရားေတာ္ / U Dhammasara
(Hsinphyukyun Sayadaw)
Jul 24, 1990.
Described: Satipatthana Bhavana Magga; necessary Adhipati in practising insight knowledge; Eissa and Micchariya that invite dangers.  Listen more
သကၠပဥွသုတ္ အဆံုးသတ္ တရားေတာ္ / U Dhammasara
(Hsinphyukyun Sayadaw)
Jul 24, 1990.
Mentioned: the causes of Eissa and Micchariya; love and hatred; desire (Chanda) and reflection (Vitek); Papanca (Tanha, Ditthi, Mana); types of_Chanda,Vitek and Vedana; observing Vedana.    Listen more
အရႈံးမရွိေသာ ဒႆန/ ဓမၼဓိ႒ာန္ ဘာသာေ႐ြးနည္း / Ashin Javana (Metta Shin) Yangon, 1367 B.E.
Choosing the right religion; worshipping Tri-ratana (the Buddha, the Dhamma and the Sangha).    Listen more
အာသေဝါတရားေလးပါး တရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 4, 1959.
Description of Asava that make continuous Dukkha; balancing Indrias ( Viriya-Samadhi, Saddha Panna, Sati) giving Bhikkhu Sona as an example.   Listen more
အႏၶသုတ္ / Ashin Javana (Metta Shin) Yangon, 1367 B.E.
How human's life is short; the essential Panna; two kinds of blind person; advice to be a virtuous person; charac-teristics of Sotapanna. Reference_"Anda Sutta'.  
Listen more

Posted by Nyan U and Aye Sat